Програма

ПРОГРАМА

9:00 – 9:30 Регистрация

9:30– 11:00 Панел 1: Инвестиции в жилищни проекти. Многофамилни жилищни сгради за постоянно обитаване  и комплекси от затворен тип. Специфични особености на  жилището като дълготраен продукт - устойчив на времето и промените в изискванията на пазара. Нови проекти и концепции.
-Какви са  нуждите на потребителите от различните социални и възрастови групи в началото на 2015 г в България и как новите  жилищни проекти отговарят на тях
-Ключовите критерии, на които съвременния проект на жилищна многофамилна  сграда или  затворен комплекс трябва да отговаря, за да го оцени пазара и обитателите  като "качествен"
-Предизвикателства при управление на жилищни комплекси от затворен тип и при многофамилна жилищна сграда.
-Ролята на фасилити мениджмънта за ефективна експлоатация и запазване на доброто състояние  на жилищните сгради и комплекси

Участници:
Атанас Гаров, управител, "Sofia Park Villas"
Румен Величков, регионален търговски директор България/Албания, "Lindner Immobilien management"
Иван Ангелов, търговски директор, "Бигла III" ООД
Бойко Калчунков, управител, "Бокал"
Борис Радулов, зам.-изпълнителен директор, "Фибран България"
Бисера Пейчева, мениджър „Управление на собствеността“, "PLHome.net"
Димитър Савов,  изпълнителен директор, "BLD Homes"
Добромир Ганев, зам.-председател на УС на НСНИ
Иван Велков, член на УС, BGFMA (модератор)

11:15 – 12:15 Панел 2:  Предизвикателствата пред инвеститорите и собствениците в  жилищните сгради, свързани с нормативната база в България.
-Актуални промени, свързани с оптимизация на административните процедури в инвестиционния процес, жилищния пазар и процеса на екплоатация и поддържане на новоизградения и съществуващ сграден фонд в България: Законът за устройство на територията и Законът за кадастъра и имотния регистър (законопроект за статута на паркоместата), Законът за етажната собственост.

Участници:
Николай Нанков
, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството
Данаил Кирилов, председател на Комисията по правни въпроси към НС
Найден Зеленогорски, председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към НС
Арх. Петър Диков, главен архитект, Столична община
Светлин Микушински, нотариус, зам.-председател на Нотариална камара
Инж. Тано Нейчев, управител, "Контракт Сити"
Райна Дормишкова, директор „Връзки с институциите“, ГРАДЪТ Медиа Груп (модератор)

12:15 – 13:00 Обяд

13:00 – 14:30 Панел 3: Повишаване на комфорта на обитаване, постигане на максимална безопасност, оптимизиране на експлотационните разходи чрез внедряване на интелигентни сградни решения и продукти.
-Иновативни системи за сградна автоматизация и управление
-Иновативни системи за отопление, вентилация и климатизация
-Нови тенденции в автоматизацията на гаражни врати, бариери и портали
-Buildingreen: енергийна ефективност при жилищни сгради

Участници:
Инж. Станимира Димитрова
, проект мениджър, "Ховал" ЕООД
Инж. Иван Шишков, собственик, "Tulips"
Инж. Аглика Стоянчева, ръководител капитално строителство, "BLD Homes"
Георги Петров, управител, "Ре Енерджи Инженеринг"
Стоян Здравков, инженер, "Ahi Carrier", клон България
Инж. Дорина Добрева, управител и собственик, "Ассист" ЕООД
Радослава Радева, специалист продажби "Решения за дома", "Шнайдер Електрик България" ЕООД
Арх. Илиан Илиев, управител, "Планинг" (модератор)

14:30 – 16:00 Панел 4: Предизвикателства, свързани с проектирането на съвременните жилищни сгради.
-Фокус върху архитектурната концепция: среда, архитектурен образ, функция, бюджет, спазване на нормативниизисквания и финансова рамка – как се постига оптималният баланс при съвременните жилищни сгради
-Как се промени жилищната архитектура с развитието на пазара
-Buildingreen: енергийна ефективност при жилищни сгради

Участници:
Арх. Цветан Петров, управител, "Иво Петров Архитекти"
Арх. Светослав Станиславов, основател, водещ проектант, "Starh"
Арх. Пламен Братков, управител, Архитектурно студио "Аедес"
Арх. Калин Диков, управител, Студио "Елит"
Хараламби Калев, мениджър продажби, "Фибран България" АД
Райна Митева, бранд мениджър, "Devnya Cement"
Николай Тодоров, зам.-главен редактор, ГРАДЪТ Медиа Груп (модератор)

16:00 – 17:30 Панел 5: Еднофамилната жилищна сграда и нейната роля за повишаване на стандарта на обитаване на потребителя.
-Градската къща - когато знаковата архитектура и добрата концепция  компенсира несъвършенствата на средата.
-Еднофамилни жилищни сгради  за постоянно и временно обитаване извън големия град.
-Енергийна ефективност и максимален комфорт на обитаване. Добри практики.
-Керамичната къща е4 на Wienerberger – достъпният модел за енергийноефективно строителство

Участници:
Арх. Георги Кътов, управител, "I/O architects"
Арх. Николай Острев, управител, "OBIA"
Арх. Владислав Игнатов, управител, "OBIA"
Арх. Рая Тинчева, "ВБ Студио"
Арх. Ангел Захариев, управител, "АиА Архитекти"
Ралица Блъскова, изпълнителен директор, "Famoso Line"
Арх. Иво Пантелеев, управител, "А.Д.А" (модератор)

*Организаторите запазват правото си да правят промени по програмата

Генерален спонсор:

Златен спонсор:

Със съдействието на:

Партньори: